De 2A+ klas biedt innovatief onderwijs met expertise in het hoog- en meerbegaafde kind.

De kenmerken van hoogbegaafdheid zijn te clusteren binnen 2 domeinen:

De intellectuele capaciteiten kunnen gemeten worden met een IQ-test. Met motivatie gaat het om een sterke aanwezige intrinsieke motivatie die aanwezig is om zich op een bepaald onderwerp of een bepaalde activiteit te gooien.

De creativiteit vindt men vooral in het probleemoplossend denken. Het kan zich ook uiten via een artistieke weg.

Binnen het cognitieve luik vinden deze leerlingen vaak nog soelaas in het reguliere onderwijssysteem. Toch dringen zich oplossingen op om hierrond een beleid en visie uit te werken om leerhonger te stillen.

Het zijnsluik is evenzeer aanwezig. Deze kenmerken maken dat er vaak problemen rijzen. Ze kunnen echter ook ingezet worden als kwaliteit. Dat moet aangeleerd worden. In het reguliere onderwijssysteem wordt er nog te weinig rekening gehouden met de uitgesproken kenmerken van dit zijnsluik.

 

Aanpak in de A+klas

De algemene vakken in een 2A+-klas zullen op een hoger tempo en met een hogere mate van zelfstandigheid kunnen aangeboden worden. Er zal ook meer aandacht zijn voor de hogere denkvaardigheden volgens de taxonomie van Bloom.

 

Lessentabel

BASISVORMING Geschiedenis 1
Levensbeschouwing 2
LO 2
Mens- en samenleving 2
Engels 1
Frans 4
Nederlands 4
Wiskunde 4
Artistieke Vorming 2
Muzikale Opvoeding 0
Plastische Opvoeding 0
Wetenschap en techniek 6
Psycho-educatie 2
Keuzevak (2u) Latijn 2*
Project-STEAM 2*

* Keuze uit Latijn of Project-STEAM

 

Basisvorming

De basisvorming in de A+ klas verschilt van deze is de andere 2A klassen.

  • Mens en samenleving: Is er op gericht  leerlingen duurzame, sociale en relationele vaardigheden te laten ontwikkelen en focust daarbij o.m. op mediawijsheid, een gezonde levensstijl, financiële geletterdheid …
  • Artistieke vorming: Clustervak van de vakken plastische opvoeding en muzikale opvoeding.
  • Wetenschap en Techniek: Clustervak van de vakken Techniek, Natuurwetenschappen en Aardrijkskunde.
  • Psycho-educatie:Een reeks educatieve of opvoedkundige interventies om leerlingen te leren omgaan met hun anders zijn door het verwerven van kennis, vaardigheden in de omgang, meer zelfvertrouwen en door psychologische verwerking. ( vb faalangst, onderpresteren,…). (Externe docent: psycholoog)
Voor levensbeschouwing is er keuze uit alle erkende levenschouwingen.

 

Keuzevak

 

Naast de basisvorming maakt de leerling vanuit de eigen interesse een keuze uit de 2 keuzevakken: Latijn of Projectwerking-STEAM.
Voor het vak Latijn (2u) behandelen de leerlingen de leerstof (die normaal gezien verspreid wordt over 4 lesuren per week) op een versneld tempo. De leerkracht geeft hierbij duidelijk aan welke leerstofonderdelen de leerlingen zelfstandig dienen te verwerken.

Bij Projectwerking-STEAM (2u) ligt de nadruk op autonomie en activerend leren. Door de organisatie van een toonmoment, ontwikkelen de leerlingen communicatieve vaardigheden. Ook hier wordt gewerkt met een versneld tempo: de leerlingen verwerken leerstof van 4u per week op 2u tijd. De leerkracht stemt de planning hier nauwgezet op af en geeft de weekplanning ook op voorhand mee. Er wordt een vast contactmoment per week ingelast om te polsen of de leerling erin geslaagd is om de opgelegde leerstof goed te verwerken.

 

Lesaanpak

De leerkrachten zorgen voor een uitdagende differentiatie tijdens de les, gestoeld op Bloom’s taxonomie. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de executieve functies.

Het onderwijspersoneel volgde een intensief voorbereidingstraject met verschillende nascholingen:

  • Wat is hoogbegaafdheid?
  • Bloom’s Taxonomie
  • Binnenklasdifferentiatie
  • Lesmateriaal ontwikkelen-deel 1
  • Lesmateriaal ontwikkelen-deel 2
  • Didactiek Vakbegeleiders

 

Klasgroep

De klasgroep wordt bewust klein (max. 15 leerlingen) en homogeen (enkel meer-en hoogbegaafde leerlingen) gehouden. Leerlingen, die bepaalde vakken zelfstandig op een versneld tempo kunnen aanleren, kunnen een aangepast curriculum (extra vakken) opnemen.